Održano predstavljanje specifičnih planova za implementaciju EU uredbi REACH (hemikalije) i BPR (biocidni proizvodi)

17. Decembar 2021.

Predstavljanje Specifičnih planova implementacije Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija (REACH) i Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR)  koji  su  izrađeni   uz podršku Evropske unije u okviru Projekta „EU za bolju životnu sredinu“ održano je u petak, 17. decembra  2021. godine u Beogradu.

Konferencija se održala u sedmici kada je otvoren Klaster 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU koji obuhvata i Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene, kojem pripadaju i ove dve Uredbe. 


Republika Srbija je postigla značajne napretke zahvaljujući čemu je otvoren i Klaster 4, a ova dva specifična plana za implementaciju uredbi REACH i BPR dolaze nam u pravom momentu, uz podršku koju smo dobili od ovog projekta. Moramo da radimo zajedno, timski, uporno, održivo, da učimo kroz rad i primere dobre prakse, uz podršku koju nam daje Evropska unija, naglasila je pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić

Politika Srbije u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda prati politiku i zakonodavstvo EU gde se radi na usklađivanju zakonodavnih okvira. U ovoj oblasti u EU postoji ustanovljen i jasno prepoznatljiv okvir politike u okviru grupe propisa koje se odnose na jedinstveno tržište. Zakonski okvir Republike Srbije još je 2009. delomično usklađen sa REACH i BPR uredbama i direktivama o biocidnim proizvodim, a glavni pravni instrumenti su Zakon o hemikalijama i Zakon o biocidnim proizvodima. U toku 2021. donesen je i novi Zakon o biocidnim proizvodima, istaknuto je na konferenciji.

Eksperti, Ministarstvo i predstavnici industrije zajednički radili na planovima implementacije

Tokom dve godine implementacije projekta, eksperti  EU i Ministarstva za zaštitu životne sredine, radili su zajedno na tumačenju zahteva obe Uredbe, proceni legislativnih, institucionalnih i nedostataka u implementaciji, kao i merama i aktivnostima za njihovo otklanjanje. Izvršena je i procena troškova za njihovu  implementaciju. U radnoj grupi su učestvovali i predstavnici industrijskih udruženja koji su takođe dali vredan doprinos u izradi planova, kako bi Srbija bila u potpunosti spremna da sprovodi EU zakonodavstvo u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda nakon pristupanja EU u skladu sa zelenom tranzicijom. 

Ključni elementi nacionalne politike su određeni ciljevima u vezi sa procesom usaglašavanja sa propisima EU i imaju svoju utemeljenu praksu u radu države, kao i Ministarstva zaštite životne sredine. „Ministarstvo ulaže goleme napore da zadrži korak sa razvojem regulatornih zahteva EU i obezbedi postepeni prelazak sa važećih nacionalnih zakona na punu implementaciju ovih uredbi“, izjavila je pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić. 

Informisanje javnosti, stručna usavršavanja i edukacije, podizanje nivoa ekspertskih znanja, izgradnja kapaciteta i dodela resursa od strane privrede i industrije su neophodni kako bi se pripremili za primenu ovih uredbi, a Republika Srbija već je najavila mere adaptacije kako bi se srpskoj privredi omogućila održivost na tržištu EU, rečeno je na koferenciji. 

Stevan Pechitch, direktor projekta ЕАS3 zahvalio je posebno Odeljenju za hemikalije Ministarstva zaštite životne sredine na odličnoj saradnji tokom izrade specifičnih planova za implementaciju uredbi REACH i BPR, koja je tim značajnija jer se radi o izradi prvog specifičnog plana implementacije uredbe pri Ministarstvu. 

Promene se ne dešavaju u jedan dan, zahtevi građana su visoki što je proces koji se dešava u mnogim zemljama sveta gde je ekologija važna tema u društvu, a na putu zelene i digitalne tranzicije Evropska unija je uz Ministarstvo zaštite životne sredine, izjavio je Antoan Avinjon, programski menadžer zadužen za životnu sredinu i klimatske promene u Delegaciji EU u Srbiji

Antoan Avinjon, programski menadžer zadužen za životnu sredinu i klimatske promene u Delegaciji EU u Srbiji naglasio je kako otvaranje Klastera 4 - Zelena agenda i održiva povezanost, unutar kojeg se nalazi Poglavlje 27. znači još više posla za Odeljenje za hemikalije pri Ministarstvu koje se bavi REACH i BPR uredbama i direktivama o biocidnim proizvodima. Njihova predanost radu i odgovornost veoma je bitna za budući proces pregovaranja u ovoj oblasti, naglasio je Antoan Avinjon iz Delegacije EU u Srbiji.