Održane tri konferencije projekta EU za bolju životnu sredinu

11. Jun 2021.

U petak, 11. juna 2021. godine, održana je poslednja od tri konferencije na kojima je predstavljen Izveštaj o statusu aproksimacije u tri oblasti obuhvaćene projektom "EU za bolju životnu sredinu".


Kako je istaknuto na konferencijama, Izveštaj o statusu aproksimacije predstavlja presek  stanja  i  polaznu osnovu za izradu specifičnih planova  za  implementaciju  direktiva  EU koje pokriva projekat. Izveštaj o statusu aproksimacije je prvi korak u izradi Specifičnih planova implementacije [DSIPs/ RSIPs], koji su osnovni alati za planiranje transpozicije i implementacije svake pojedinačne direktive EU u zemljama kandidatima za članstvo u EU.

"Proces izrade tih izveštaja [DSIPs/ RSIPs] je vrlo složen i služi za utvrđivanje neophodnih mera za potpuno poštovanje direktiva EU, a takođe uključuje definisanje tranzicionih perioda neophodnih za potpunu implementaciju direktiva u određenim oblastima, kao i finansijskih investicija potrebnih javnom i privatnom sektoru, na kojima su radne grupe ovog projekta radile veoma intenzivno", rekla je Vesna Mitrović, šefica Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača.


Ti planovi treba da identifikuju i procene nedostatke u sposobnosti Srbije da sprovede evropske direktive nakon pristupanja EU, definisanjem mera za njihovo rešavanje, konkretnim aktivnostima i prioritetnim akcijama, vremenskim okvirom za njihovo sprovođenje i neophodnim finansijskim ulaganjima potrebnim za potpunu implementaciju proisteklo iz pregovora sa EU. Takođe, ovi dokumenti služe za pružanje podrške pregovaračkim zahtevima Srbije za prelazne periode neophodne za primenu određenih odredbi direktiva, jer zbog finansijske i administrativne složenosti neće biti moguće sprovesti sve direktive kad Srbija uđe u EU.

Uz predstavljanje Izveštaja o statusu aproksimacije i razmatranja Specifičnog plana implementacije Direktive INSPIRE (prva konferencija), predstavljen je i presek  stanja  i  polazna osnova za izradu specifičnih planova  za primenu Uredbe EU o registraciji, proceni, autorizaciji i ograničenju hemikalija (REACH)  i Uredba EU o biocidnim  proizvodima. U oblasti kvaliteta vazduha, predstavljene su status razvoja Specifičnog plana za  implementaciju  direktiva  o  kvalitetu  ambijentalnog vazduha; direktive  o  nacionalnim  obavezama  smanjenja emisija; direktiva  o  kvalitetu  goriva i smanjenju  sadržaja sumpora u tečnim gorivima; te VOC Petrol direktiva (Faze  I  i  II).

Kako je izjavila Sandra Milićević Sperlić, šefica Odeljenja za koordinaciju procesa evropskih integracija u oblasti životne sredine: "U ovom trenutku svi ovi dokumenti predstavljaju rezultate projekta, ali kada ih sprovede i usvoji Vlada RS postaće strateški dokumenti i politike u određenoj oblasti i svakako će odrediti put kojim će Srbija krenuti u postizanju boljeg kvaliteta životne sredine".

Kako je naglasila Aleksandra Imširagić Đurić, pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite životne sredine, jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva je zaštita vazduha, gde se trenutno intenzivno radi na strateškim dokumentima na poboljšanju kvaliteta vazduha, što zahteva timski rad, međusektorsku saradnju i značajna ulaganja. Rezultat projekta biće Nacionalni program za zaštitu vazduha, izuzetno važan dokument za Republiku Srbiju.


„Vlada je veoma zainteresovana za ovaj projekat i njegove aktivnosti i sve aktere koji učestvuju u njemu i daju ključni doprinos“, rekla je pomoćnica ministra Aleksandra Imširagić Đurić.

Važan zaključak procene kao što je istaknuto tokom tri konferencije je potreba za  dodatnim resursima (finansijskim, ali i ljudskim resursima) kako bi institucije imale pun kapacitet da sprovedu nove obaveze koje proizlaze iz ekološkog zakonodavstva EU.

Prezentacije sa konferencija o Izveštajima o statusu aproksimacije za Direktivu INSPIRE, u  oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda, kao i kvaliteta vazduha mogu se naći na sledećim  linkovima:

Prezentacije sa konferencije o INSPIRE Direktivi (8. juni 2021.)

Prezentacije u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda (9. juni 2021.)

Prezentacije u oblasti kvalitete vazduha (11. juni 2021.)