Pokrenute javne konsultacije za nacrt Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

2. Novembar 2021.

Treća konferencija koja je posvećena javnim konsultacijama u postupku izrade nacrta Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom održana je 29. oktobra 2021. u okviru projekta IPA 2014 „EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“. 

Na konferenciji se predstavio prvi nacrt Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, nakon čega su se učesnici uključili u diskusiju sa svojim komentarima i sugestijama. Javnost je pozvana da se uključi u diskusiju o nacrtu, koji će se nakon konsultacija ponovno dopuniti i doraditi pre početka javne rasprave.

Nacrt Programa se nalazi na internet strani Ministarstva zaštite životne sredine, kao i na stranici samog projekta. 

„Javne konsultacije obavljaju se u skladu sa Zakonom o državnoj upravi kojim organi državne uprave obezbeđuju uslove za učešće javnosti u toku priprema nacrta Programa, kao i u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Ministarstvo tokom priprema nacrta Programa sprovodi konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, od samog početka ovog procesa, uključujući druge državne organe, relevantna udruženja civilnog društva, stručnu javnost, kao i druge zainteresovane strane na način kojim se obezbeđuje odgovornost i delotvorno učešće javnosti u ovom procesu“, istakla je pomoćnica ministarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić. 

Održavanjem javnih konsultacija Ministarstvo zaštite životne sredine nastoji da omogući da se javnost blagovremeno i efikasno uključi u proces priprema dokumenata javnih politika, da bi se obezbedila najbolja rešenja i da bi se sve zainteresovane strane mogle uključiti u sve faze priprema ovako važnih strateških dokumenata sa svojim sugestijama, primedbama i komentarima. 

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definiše ciljeve za bolji kvalitet vazduha vazduha i mere za njihovo postizanje i pruža osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha. 

Prva konferencija na temu pripreme nacrta Programa održana je u aprilu ove godine i dala je preliminarne nalaze sa projekcijama za dva scenarija: WAM A i WAM B, dok je druga konferencija u septembru predstavila rezultate projekcija svih scenarija uključujući i WAM C, koji nudi opcije za rešavanje preostalih žarišta sa problemima kvalitete vazduha, zajedno sa zdravstvenim prednostima, odgovarajućim ulaganjima, te analizom isplativosti. Prema mišljenju eksperata i zainteresovanih strana upravo je ovaj scenarij prihvaćen kao optimalan za Republiku Srbiju, pogotovo na lokalnom nivou. Prezentacije scenarija i rezultate istraživanja ostvarenih uz pomoć stručnjaka sa projekta takođe su dostupne javnosti. 

Ministarstvo će nakon ove konferencije i javnih konsultacija izraditi izveštaj u roku od 15 dana i objaviti ga na internet strani Ministarstva zaštite životne sredine, kao i na sajtu projekta. Nakon dopunjavanja nacrta Programa sa predlozima zainteresovane javnosti, Ministarstvo planira da organizuje i javnu raspravu. 

„U ovoj završnoj fazi potrebno je da nastavimo da radimo istim tempom svih do sada uključenih, i da aktivno damo ključni pečat u završnim koracima koji nas očekuju u novembru“, naglasila je Aleksandra Imširagić Đurić. 

U ime Delegacije EU u Srbiji, projektni menadžer zadužen za pitanja zaštite životne sredine i klimatske promene Antoan Avinjon napomenuo je da je zagađenje vazduha ozbiljan problem u Evropi i svetu, ali politike vezane uz bolju životnu sredinu i čisti vazduh funkcionišu jer je u nekoliko proteklih decenija u Evropi kvalitet vazduha poboljšan. 

Predlozi i preporuke učesnika na nacrt Programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, kao i dodatna pitanja šalju se na PZV-sugestije@eas3.rs.

Prezentacije (dostupne na engleskom)

Matej Gašperič - Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Goncallo Cavalheiro - Rezultati više-kriterijumske analize zainteresovanih strana za tri scenarija