Prva konferencija povodom Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

12. April 2021.

Prva konferencija povodom Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji se trenutno izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru Projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“ će biti održana 16. aprila 2021. godine sa početkom od 9:45 časova na Zoom linku:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-uvqDMsGtwfJBhai8n_26JJZZRlV1JX

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definisaće ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Cilj prve konferencije je predstavljanje preliminarnih nalaza i projekcija i obuhvatiće sledeće prezentacije:

  • Predstavljanje i trenutni status Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom;
  • Predstavljanje tipova i rezultata modelovanja zagađujućih materija u vazduhu za Srbiju 2030 (WEM, WAM-A, WAM-B)

WEM (sa postojećim merama): ovaj tip modelovanja uključuje sve politike i mere koje su već usvojene;

WAM A (sa dodatnim merama A): ovaj tip modelovanja se odnosi na potpunu primenu svih relevantnih direktiva i propisa EU koji još uvek nisu u potpunosti transponovani i primenjeni;

WAM B (sa dodatnim merama B): ovo je tip modelovanja intenzivne kontrole. Pored WAM A, ovaj tip modelovanja predviđa uvođenje, u nekim slučajevima, strogih graničnih vrednosti emisija (ELV), kao i nacionalne finansijske i fiskalne politike i mere u ključnim kategorijama izvora emisija.

  • Rezultati disperzionog modelovanja za Srbiju 2030: uticaj tipova modelovanja WAM A i B na poboljšanje kvaliteta vazduha;
  • Pripremne aktivnosti za tip modelovanja WAM-C (metodološki pristup);

WAM C (sa dodatnim merama C): Pored WAM B, ovaj tip modelovanja predviđa dodatne mere koje uglavnom uključuju lokalne specifične mere (kao što su podsticaji, ograničenja i zabrane) s ciljem da se osigura usklađenost sa graničnim vrednostima koncentracija propisanih Direktivom 2008/50 / EC u vezi sa suspendovanim česticama PM10. Dodatne mere prema tipu modelovanja C biće razvijene nakon procene uticaja tipova modelovanja WAM A i B na poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i preostali identifikovani „hot spots“ i problemi u vezi sa kvalitetom vazduha, kako bi se sve utvrđene dodatne mere uključile u treći WAM C tip modelovanja.

Prijava za učešće na konferenciji, predlozi i preporuke učesnika, kao i dodatna pitanja šalju se na email: PZV-sugestije@eas3.rs. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 064 658 2878

Program konferencije dostupan je ovde: Agenda konferencije