Učešće javnosti u izradi Nacrta programa za zaštitu vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

13. Septembar 2021.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom ima za cilj da definiše ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje. Ovaj strateški dokument, koji se izrađuje uz podršku Evropske unije u okviru projekta IPA 2014 „Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja“, pružiće osnovu za dalji razvoj i usvajanje podzakonskih akata i nastavak primene evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite vazduha.

Sav materijal sa konferencije je dostupan na sajtu projekta eas3.euzatebe.rs i Ministarstva zaštite životne sredine od ponedeljka, 13. septembra 2021.


Pozivamo javnost da da doprinos, tako što će i za ovu fazu izrade Programa, uputi predloge i pitanja do 27. septembra 2021. godine, na adresu PZV-sugestije@eas3.rs. Svi pristigli predlozi će biti uzeti u razmatranje u daljim fazama izrade ovog važnog dokumenta.

Zainteresova javnost može da učestvuje u procesu višekriterijumske analize tri scenarija sa dodatnim merama (WAM A, WAM B i WAM C) izrađene za Nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom kroz Upitnik koji je dostupan na sledećem linku: https://forms.gle/WJmS7oKfTMM9hWdP8

Pre odgovora na ovaj Upitnik molimo vas pročitajte prateći dokument koji sadrži lako čitljive informacije o tri scenarija koja se razmatraju na sledećem linku: https://eas3.euzatebe.rs/rs/o-projektu

Ukoliko želite da dobijete informacije o rezultatima ovog upitnika, pošaljite nam svoju e-mail adresu u zasebnom upitniku (vaša e-mail adresa neće biti povezana sa odgovorima koji su ovde dati): https://forms.gle/WAS1pE2sKVaufrPt9

Materijali sa konferencije:

Prezentacije: 

Opcije za rešavanje preostalih “žarišta” kvalitet vazduha prema VAM C scenariju - Nadin Aleman

Kvalitet vazduha u Srbiji 2030. godine (smanjenje emisija i rezultati modeliranja disperzije za sva tri scenarija ublažavanja) - Elsa Real

Ulaganja za sprovođenje mera potrebnih za poboljšanje kvaliteta vazduha do 2030. godine (sva tri scenarija ublažavanja) i njihova isplativost - Nadin Aleman

Koristi po zdravlje od poboljšanog kvaliteta vazduha u Srbiji do 2030. godine i analiza isplativosti (sva tri scenarija ublažavanja) - Simon Šuht

Pokretanje višekriterijumske analize zainteresovanih strana za tri scenarija - Gonsalo Kavaliero

Izveštaji:

Modeliranje širenja zagađenja vazduha u Srbiji - Elsa Real

Procena uticaja na zdravlje i odnosa troškova i koristi - Simon Šuht

Višekriterijumska analiza tri scenarija sa dodatnim merama - Gonsalo Kavaliero